Πρόσφατα Νέα

Sales & Trading
Last Updated on May 12 2013

Sales & Trading

The Company currently has a portfolio of about 24,000 clients, of which more than 4,000 are active and who trade mainly in Greek stocks and futures. Via recent collaborations with, among others, A.S.E., Interactive Brokers, X-Net and...
X net
Last Updated on May 12 2013

X net

According to European Union’s initiatives to simplify cross-border transactions, HELEX Group designed and developed the XNET Network, offering to the Greek investment community, the ability of trading in foreign markets through the domestic...
Forex
Last Updated on May 12 2013

Forex

HellenicAmerican is currently developing a forex hedging and trading desk targeted to companies who are in need of such services and which the Company is able to provide at very competitive prices.
X Net Platform
Last Updated on May 16 2014

X Net Platform

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
Foreign Market
Last Updated on May 12 2013

Foreign Market

We offer to our selective clients state of the art trading platforms to execute either directly or via phone all transactions needed. For our Greek clients we offer global transactions through a local phone number. For our international clients we...

Γνωστοποίηση για τις συναλλαγές

επί των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants)

Αγαπητοί Πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 07/06/2013 Α.Π 2240 επιστολή της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών

(warrants), τους οποίους έχει εκδώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 σε συνδυασμό με 

τον ν. 3864/2010 εμπίπτουν στην έννοια των κινητών αξιών της υποπερίπτωσης γ’, 

περίπτωση 13, άρθρο 2 του ν. 3606/2007 και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως 

σύνθετα (πολύπλοκα) χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 15 της απόφασης ΕΚ1/452/01.11.2007.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσης του υπό εξέταση χρηματοπιστωτικού μέσου 

(πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αγοράς ή 

πώλησης του προϊόντος στη δευτερογενή αγορά απαιτείται ο έλεγχος 

συμβατότητας του ιδιώτη πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 6 

του ν. 3606/2007.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η προστασία εκείνων που δεν κατανοούν ή δεν 

έχουν επίγνωση των συνεπειών και του βαθμού κινδύνου μιας συναλλαγής, ειδικά 

μάλιστα στην περίπτωση που τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι «σύνθετα» ή στην 

περίπτωση που η συναλλαγή δε διενεργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των 

επενδυτών.

Ως μέρος του ελέγχου Συμβατότητας, ο επενδυτής μπορεί να ερωτηθεί για τις 

γνώσεις και την εμπειρία του σε επενδύσεις.

  •  Εάν η εταιρία κρίνει ότι ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και 

πείρα για να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει μια συναλλαγή, τότε 

μπορεί να προχωρήσει στη συναλλαγή αυτή.

  •  Εάν η εταιρία κρίνει είτε ότι ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις 

και πείρα ή ότι δεν έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να 

διαμορφώσει άποψη, τότε θα τον προειδοποιήσει είτε ότι εκτιμά πως η 

επικείμενη συναλλαγή δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτόν ή πως η πληροφόρησή 

της δεν είναι επαρκής για να αποφανθεί περί της συμβατότητας. Σε 

περίπτωση που ο επενδυτής επιμείνει να διενεργήσει τη συναλλαγή, τότε 

αποδέχεται και τον κίνδυνο απ’ αυτήν.

Παρακαλούμε επικοινωνείστε με την Εταιρεία μας προκειμένου να λάβετε 

ενημέρωση για την διαδικασία έλεγχου συμβατότητας.

Read 16979 times
Rate this item
(1 Vote)
Published in Products